kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
03.03.2024, Bohumil(a)

Charakteristika odborov

 7649 M    učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
 7661 M    sociálno-výchovný pracovník  
 2840 M    biotechnológia a farmakológia  
 3667 K    technik vodár vodohospodár  

7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Príprava v školskom vzdelávacom programe  Zlatý kľúčik v študijnom odbore 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je zameraná na stredoškolské vzdelávanie a výchovu kvalifikovaných odborníkov pre predprimárnu edukáciu a edukáciu detí vo voľnom čase, v ŠKD, zahŕňa  škálu činností zameraných na prácu s deťmi predškolského veku a mladšieho školského veku.

Z odborného vzdelania si absolvent osvojí pojmy, fakty a zákonitosti z oblasti pedagogiky, psychológie, biológie človeka, dokáže z nich odvodzovať súvislosti, nachádzať príčinné vzťahy, určovať možné dôsledky javov a situácií. Dokáže voliť vhodné metódy, prostriedky, formy edukačnej práce vo vzťahu k individuálnym i vekovým osobitostiam detí, k špecifikám a podmienkam edukačného prostredia.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.

Absolvent študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti v praxi, vie projektovať, zorganizovať, zrealizovať edukačné aktivity a vyhodnotiť edukačnú prácu svoju i svojich kolegov, dokáže kultivovane vystupovať a komunikovať s rodičmi, spolupracovníkmi i s celou pedagogickou i nepedagogickou verejnosťou. Je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je sociálne cítiaci, uplatňujúci ekologické myslenie. Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pedagogicky pracovať, vybavovať a vyhotovovať písomnosti späté s touto činnosťou.

Ovláda špecifiká edukačnej práce a integrácie detí zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne postihnutých.

Povinnou súčasťou odborného vzdelávania je kurz plávania s metodikou a kurz rozvoja pohybových, záujmových a umeleckých zručností. Podľa záujmu sa žiaci môžu zúčastniť aj zdokonaľovacieho kurzu plávania.

V učebnej a odbornej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením učiteľov alebo odborníkov z praxe. Učebnú a odbornú prax môžu žiaci absolvovať v odborných učebniach - materská škola PEŠKO a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (školské kluby základných škôl a centra voľného času).

Výchovná a vzdelávacia stratégia Strednej odbornej školy, Komenského 12 v Trebišove vytvára priestor nielen pre odborné kompetencie, ale aj pre všeobecné a kľúčové, ktoré umožňujú absolventovi ďalej sa úspešne rozvíjať, inovovať a prehlbovať svoje znalosti.

Absolvent tohto štúdia je pripravený i na vysokoškolské štúdium najmä v študijných odboroch pedagogického a filozofického zamerania.

7661 M  sociálno-výchovný pracovník

Príprava v školskom vzdelávacom programe Zlatý kľúčik v študijnom odbore 7661 6 sociálno-výchovný pracovník je zameraná na stredoškolské vzdelávanie a výchovu kvalifikovaných odborníkov pre sociálnu a výchovnú prácu, pre edukáciu vo voľnom čase so širokým vekovým rozpätím klientov.

Na základe získaných vedomostí a zručností vie absolvent úspešne pracovať s klientmi i inštitúciami. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v oblasti sociálnej práce a v oblasti výchovy. Je obhajcom sociálneho štátu a svojej klientely.

Vo svojej práci sa hlási k princípu sociálnej spravodlivosti, pričom človek pre neho predstavuje unikátnu a najvyššiu hodnotu. Získal základnú citlivosť a orientačné vedomosti pre vnímanie života ľudí ako členov spoločnosti. Rešpektuje ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín, má na zreteli zásady súkromia, dôvernosti a zodpovedné využívanie získaných informácií.
Náplňou jeho pracovných činnosť je podieľať sa na:

  1. zabezpečení nevyhnutnej starostlivosti o klientov, s cieľom zachovať a podporiť čo najdlhšie ich sebestačnosť a sebaúctu s využitím schopností osôb, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou;
  2. získavaní a spracovaní podkladov potrebných pre analýzu situácie klienta, predkladaní alternatívnych spôsobov riešenia, zabezpečovaní styku klienta s inštitúciami a úradmi;
  3. vedení záznamov o prípade alebo vypracúvaní podkladov správ pre súdy a iné inštitúcie;
  4. bilancovaní, vyhodnotení, zlepšovaní a rozvíjaní sociálnych služieb;
  5. prevencii sociálnopatologických javov alebo pri resocializácii ako asistent sociálneho pracovníka;
  6. realizácii sociálnych, rekreačných a vzdelávacích činností v mládežníckych kluboch, obecných strediskách, zariadeniach starostlivosti o občanov všetkých vekových skupín;
  7. spolupráci s odborníkmi rôznych profesií, pracovníkmi zariadení sociálnych služieb, orgánmi starostlivosti o deti, prípadne o starých občanov, organizáciami pre postihnutých;
  8. vykonávaní sociálnych služieb v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, úradoch práce, ústavoch a zariadeniach sociálnych služieb, krízových centrách rodiny, v poradenských inštitúciách a v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.

Absolvent tohto študijného je pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

2840 M  biotechnológia a farmakológia

Absolvent širokoprofilového študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia je schopný vykonávať činnosti spojené s biologickými, biochemicko-medicínskymi dejmi, ktoré súvisia s biotechnológiou a farmaceutickými výrobami s dodržaním zásad správnej výrobnej praxe a validity jednotlivých prípravkov. Na základe získaných vedomostí a zručností vie vykonať rozbory surovín , výrobkov a tiež ukazovateľov životného prostredia, vie analyzovať a kontrolovať kvalitu biotechnologických alebo farmaceutických výrobkov, vie vykonať príslušné analýzy, je schopný poskytnúť technickú pomoc spojenú s výskumom a vývojom priemyselných biochemických alebo farmaceutických a mikrobiologických procesov a zariadení.

Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať analytickú prácu v oblasti biochémie, klinickej biochémie, farmácie a imunológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia.

Absolvent je schopný pracovať v tíme, dbá na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiava etický kódex daného odboru.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vysokoškolské štúdium.

3667 K technik vodár vodohospodár

Absolvent je kvalifikovaným a odborným pracovníkom v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva, schopný pracovať ako techník merania a regulácie, ochrany vodných zdrojov, prevádzky kanalizácií a ČOV, prevádzky vodovodov, údržby vodovodnej siete, špecialista kontroly kvality vôd, technický špecialista vodárenských koncepcií, dispečer krízového riadenia a riadiaci pracovník (manažer).

Čítané: 701
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP