kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Podnikateľská činnosť na SOŠ Trebišov

Sídlo:
Stredná odborná škola
Komenského 12, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca:
riaditeľ školy
IČO:
00162663
DIČ:
2020506752
IČ DPH:
SK 2020506752
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Č. účtu:
7000189116/8180

SOŠ vykonáva podnikateľskú činnosť na základe:

  • zriaďovacej listiny Košického samosprávneho kraja č. 2002/00496-34 zo dňa 1. júla 2002,
  • súhlasu Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa vzmysle §5 ods. 7 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe vškolstve aškolskej samospráve v znení neskorších predpisov
  • Živnostenského listu č. Žo-2003/35657/1/6LU na vykonávanie ohlasovacej živnosti platnej od 20.09.1994:
- pohostinská činnosť

- ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností,

  • Koncesnej listiny reg. č. B/1008/99 na prevádzku školského bufetu platnej od 18.10.1999,
  • Živnostenského listu reg. č. B/228/2000 na prenájom učební na vzdelávacie účely platnosť od 28.02.2000
Čítané: 213
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP