kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

História

istória školy sa začína v roku 1956. Vtedy bývalé Povereníctvo školstva a kultúry zriadilo Poľnohospodársku technickú školu v Sečovciach, na ktorej v októbri 1956 začalo v 1. ročníku štúdium prvých 32 žiakov. Po územnej reorganizácii v roku 1960 dochádza k zlúčeniu PTŠ Sečovce a PTŠ Trebišov (vznikla v roku 1957) a vzniká osemtriedna Stredná poľnohospodárska technická škola so sídlom v Sečovciach. Rozvoj školy a nevyhovujúce priestorovo - materiálne podmienky si vynútili úsilie vedenia školy o výstavbu nového objektu školy. Vďaka pochopeniu vtedajších riadiacich orgánov štátnej správy začala v roku 1967 výstavba 12 triednej SPTŠ v Trebišove. Škola bola v roku 1970 odovzdaná do užívania. Do novostavby sa presťahovalo 8 tried SPTŠ zo Sečoviec. K presťahovaniu 4 tried SPTŠ vo Veľkých Kapušanoch (s čím sa pri začatí stavby nepočítalo) nedošlo, a tak 4 voľné triedy využívala Stredná ekonomická škola.

Neustále sa rozvíjajúci spracovateľský priemysel agrokomplexu a priaznivé priestorovo - materiálne podmienky nachádzajúce sa v novostavbe školy a v 300 posteľovom internáte urýchlili rozhodnutie o zriadení Strednej priemyselnej školy potravinárskej v školskom roku 1974/75. Dovtedy bola na Slovensku takáto škola len v Nitre.
SPŠP v Trebišove sa dynamicky rozvíjala. Škola mala náborovú oblasť celého bývalého Východoslovenského kraja a zo Stredoslovenského okresy Liptovský Mikuláš, Martin, Rimavská Sobota a Lučenec. Rozvoj školy si vynútil postupný prechod tried SPTŠ do Veľkých Kapušian, ktorý bol ukončený v školskom roku 1981/82. Na škole sa postupne vystriedali všetky študijné odbory: spracovanie múky, mlieka a mäsa, konzervárenstvo, kvasná technológia, priemyselná výroba krmív a mlynárstvo a odbor cukor a cukrovinky. V čase najväčšieho rozvoja začiatkom 80 - tych rokov na škole študovalo v 14 triedach vyše 500 žiakov a v domove mládeže bývalo 350 žiakov. Škola dosahovala veľmi dobré študijné výsledky s priemerným prospechom okolo 2,15. 
Po presťahovaní školy zo Sečoviec do Trebišova zavládol medzi zamestnancami a žiakmi školy pracovný elán. Jeho výsledkom bola svojpomocná parková úprava celého areálu vrátane výsadby množstva zelene, oplotenie, výstavba garáží, ihrísk a atletickej dráhy. Hodnota vytvoreného diela predstavovala 676 000 korún Za to všetko škola obdržala v roku 1976 ako jediná stredná škola v republike vysoké odborárske vyznamenanie. Pri vzniku školy v roku 1956 sa jej prvým riaditeľom stal už nebohý pán Štefan Karas. V roku 1961 ho vystriedal pán Ján Petro. Od roku 1962 na čele školy stál Ing. Štefan Piskay. Od roku 1990 bola riaditeľkou školy Mgr.Terézia Mochnacká, po nej Ing.Alena Hodničáková a od roku 1998 je riaditeľom školy RNDr. Juraj Seiler.
Zmeny spoločenského systému po novembri 1989 priniesli aj obsahovú a organizačnú prestavbu školy. Pod vedenie školy patrí od prvého septembra 1994 novozriadená Stredná pedagogická škola a na SPŠP vznikol integrovaný odbor - potravinárstvo so zameraním podnikanie v potravinárstve a potravinár kvalitár.Ostali aj klasické potravinárske zamerania, ako je spracovanie mäsa a iné (pozri študijné zamerania ).
V posledných rokoch vedenie školy venuje pozornosť uplatneniu sa absolventov v praxi. Prihliada na stav a požiadavky trhu pracovných síl v regióne a snaží sa tomu prispôsobovať vyučovanie.
Na SPgŠ bol z toho dôvodu okrem študijného odboru Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo otvorený v roku 2000 nový odbor Sociálno-výchovný pracovník. Na SPŠP sa už v roku 1999 otvorilo pomaturitné špecializačné štúdium Hygiena potravín ako vyššie odborné vzdelanie pre absolventov stredných škôl potravinárskeho charakteru.
Veľká pozornosť sa venuje materiálno-technickému vybaveniu školy počítačovou technikou,učebnými pomôckami,budovaním odbornej i žiackej knižnice a vyučovaniu cudzích jazykov.To vytvára predpoklady pre kvalitnú prípravu absolventov,pre ich uplatnenie v praktickom živote.
Od začiatku roka 2001 nesú naše školy spoločný názov ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA so študijným odborom potravinárskym a jeho odbornými zameraniami a so študijným odborom učiteľstvo pre materský školy. V ďalších rokoch pribudli aj študijné odbory  sociálno výchovný pracovník, životné prostredie, kozmetička a vizážistka.

Čítané: 872
 Tlač
 Poslať mailom
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP