kniznicainternatziacka knizka
Mapa stránkyHľadajPrihlásenie
17.04.2024, Rudolf

Vplyv masmédií na mládež

(abstrakt práce stredoškolskej odbornej činnosti)

 

novinyMédiá sú neodmysliteľnou súčasťou života a majú veľký vplyv na spoločnosť. Stretávame sa s nimi denne prostredníctvom televízie, tlače, rozhlasu a v neposlednom rade aj čoraz viac používaným internetom. Myslím si, že táto téma je veľmi aktuálna, o ktorej je potrebné hovoriť, preto som sa ju rozhodla spracovať vo svojej práci SOČ.

 

Prieskum som realizovala počas dvoch mesiacov prostredníctvom dotazníkovej metódy. Objetkom prieskumu boli študenti SOŠ vo veku od 15 do 19 rokov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že médiá sú pre dnešnú mladú generáciu veľmi dôležitou súčasťou života. Poskytujú im informácie zo sveta športu, kultúry, šoubiznisu, poznatky pre štúdium, ale aj pre zábavu, sú dôležitým nástrojom komunikácie alebo tvoria len kulisu pri vykonávaní iných činností. Mládež venuje sledovaniu televízie a internetu v priemere 3-4 hodín denne. Zanedbávajú tak svojich kamarátov, školu, povinnosti, šport. To môže viesť k zhoršeniu výkonov v škole, introvertnosti, závislosti na internete. Preto je potrebné, aby si mladí ľudia stanovili vlastné pravidlá používania internetu a sledovanie televízie, a aby im takéto pravidlá stanovili aj rodičia.

 

V súčasnosti sme svedkami nárastu agresivity, kriminality a násilia, ktoré sa vyskytujú v čoraz mladšom veku. Jedným z faktorov, ktoré vplývajú na nárast týchto javov sú masmédiá, predovšetkým násilné mediálne obsahy a počítačové hry. Pozitívnym zistením je, že záujem mladých ľudí o počítačové hry je nízky. S násilím sa najčastejšie stretávajú v televízii. Prejavy násilia, ako bitky, hádky, vulgarizmy si mladí všímajú aj na svojich kamarátoch, súrodencoch.

 

Účinný liek proti násiliu neexistuje. Zápas proti negatívnemu vplyvu médií je ale potrebný. K tomu zápasu nám pomôže aj mediálna výchova, ktorá učí deti a mládež využívať médiá k svojmu prospechu. Výsledkom tohto vzdelávania by mala byť mediálna gramotnosť. U nás sa mediálnou výchovou zaoberá len niekoľko inovatívnych škôl.

 

Tak ako mnoho ľudí trávi veľa času pri televízii a knihách, mladí ľudia trávia čas pri počítači. Pomocou nášho dotazníka sme sa pokúsili zistiť, aký je vzťah mládeže k tlačeným médiám a aké sú rozdiely v čítaní medzi chlapcami a dievčatami. Mladí ľudia za významné považujú časopisy a noviny, pretože potrebujú mať informácie o svete, v ktorom žijú. Čítanie kníh už nepatrí medzi najobľúbenejšie voľnočasové aktivity mládeže. Zapríčiňuje to najmä rozšírenie filmov, ktoré sú ľahko dostupné aj na internete, aj to, že na čítanie kníh nemajú čas. Pre mládež je ľahšie pozrieť si film, ktorý trvá 2 hodiny, ako dni či týždne presedieť pri jednej knihe. Veľký vplyv na vytváranie pozitívneho vzťahu mládeže k tlačeným médiám má rodina. Preto odporúčame, aby sa rodičia zaujímali o to, aké literárne žánre a periodiká číta ich dieťa, aby deťom kupovali knižky a priviedli ich k čítaniu vlastným príkladom. prevažne na inernete. Ale akým aktivitám sa najčastejšie venujú na internete? Z nášho prieskumu vyplýva, že mládež najčastejšie využíva internet na chatovanie. Do veľkej miery ide o nahradenie sociálnych kontaktov z bežného života, o vytváranie sociálnych sietí online. Zistili sme, že k najobľúbenejším internetovým stránkam patria komunitné portály, ktoré väčšina mladých navštevuje aj niekoľkokrát denne, a práve v týchto miestnostiach môžu byť najviac ohrození (nemôžu vedieť, kto je na druhej strane internetu, môžu byť zneužité ich osobné údaje). Často si mladí ľudia neuvedomujú, že tak ako v bežnom živote, aj na internete číha nebezpečenstvo. Preto odporúčame mladým, aby sa nestretávali samy osobne s nikým, s kým sa zoznámilo iba cez internet a aby nezverejňovali svoje osobné a kontaktné údaje. Mali by si uvedomiť, že ak sa cítia nepohodlne alebo trápne pri online konverzácii, majú právo ju okamžite prerušiť a odísť z chatovej miestnosti.

 

Pozitívnym zistením je, že mladí ľudia najradšej trávia svoj voľný čas s kamarátmi. Môžeme len dúfať, že tým nemysleli čas, ktorý trávia s nimi komunikáciou cez internet.

 

Prostredníctvom mojej práce by som chcela informovať verejnosť, najmä rodičov, učiteľov a študentov o súčasnom vzťahu a postojoch mládeže k masmédiám a poukázať na nutnosť riešenia tejto problematiky. Dôležité je uvedomiť si skutočnosť, že médiá, a najmä televízia a internet prinášajú veľa rizík. A najviac ohrozené sú práve deti a mládež.

 

Čítané: 248
 Tlač
 Poslať mailom
Anita Szücsová, IV.S
(riešiteľka práce SOČ)
(C) 2024 Stredná odborná škola Trebišov & MP